Regali Hotel La Torre!

Obsequïi la persona que estima amb una estada a l’Hotel La Torre de Calella!

  • Efectuï una reserva de la forma habitual. Posi-la a nom de vostè, de qui fa el regal.

  • Pot fer la reserva per telèfon ( 972 614 603) o per e-mail (hotel@latorre.cat) si li resulta més fàcil.

  • Quan hagi formalitzat la reserva i rebut la nostra confirmació, descarregui en el seu dispositiu el val-obsequi en format PDF (millor qualitat) o en format JPG (més rapidesa).

  • Imprimeixi el val, ompli les dades… i ja ho té!

  • Per a més seguretat, la persona que rebi l’obsequi pot contactar-nos per a confirmar que tot està correcte.

  • No oblidi portar el val, en paper o en format digital, quan vinguin a l’hotel.